สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เพื่อหารือ แนวทางการบูรณาการ ในการจัดโครงการ “ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง” ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายนริศ ศรีสว่าง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และนางสาวณัฐชา กิจจา เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย เข้าพบ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เพื่อหารือ แนวทางการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินโครงการ “ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง” ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ “ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสืบทอดประเพณีตานข้าวใหม่ของจังหวัดพะเยา การบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวได้ ภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดธิดาข้าวทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ การประกวดข้าวต้ม - ข้าวหลามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา ขบวนแห่ทางน้ำด้วยเรือพายในกว๊านพะเยา ขบวนแห่ทางบกไปยังพระวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ และพิธีถวายข้าวใหม่ข้าวทิพย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดพะเยาให้อยู่คู่จังหวัดพะเยาสืบไป