มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย

19 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มสัญญาเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทยแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์นกยูงไทยและป่าไม้แบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “คนอยู่ได้ นกยูงอยู่ได้” ภายในจะแบ่งพื้นที่เป็นคลินิกสัตว์ป่าที่ทำหน้าที่ตรวจรักษาสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ปีกพร้อมทั้งคิดค้นนวัตกรรมในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่า ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน พื้นที่จำหน่ายของที่ระลึก ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ธนาคารดีเอ็นเอนกยูงไทย Co-working space ห้องประชุมสัมมนา และพื้นที่นิทรรศการถาวร ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และท่องเที่ยวอย่างครบวงจร